Про нас

 

Екологічна Ліга України – об’єднання, створено з метою постійної координації, моніторингу екологічної ситуації в державі, побудови відповідального громадянського суспільства, що керується принципами екологічної етики та здійснення контролю за дотриманням норм природоохоронного законодавства в Україні.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, НАПРЯМИ  РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ:

 • моніторинг довкілля націлена на створення повноцінної національної системи, яка в майбутньому стане складовою частиною загальноєвропейської системи моніторингу довкілля;
 • спостереження, збор, обробка, передача збереження та аналізу інформації про стан навколишнього природного середовища в країні, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для винесення управлінських рішень;
 • забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;
 • усвідомлення суспільства необхідності збереження навколишнього природного середовища для майбутніх поколінь;
 • участь громадськості у формуванні та реалізації екологічної політики;
 • невідворотність відповідальності за будь-які порушення законодавства про охорону навколишнього середовища;
 • поліпшення роботи з інформування громадськості щодо проблем зміни клімату та її наслідків, зокрема, стосовно стану впровадження вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, забезпечення оприлюднення інформації про розгляд та затвердження проектів спільного впровадження та “схеми зелених інвестицій”;
 • забезпечення постійної участі громадськості у процесі прийняття рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища та впровадження національної екологічної політики на всіх рівнях;
 • попереджені наслідків змін клімату та забезпечення екологічної стабільності держави, збереження біорізноманіття;
 • запровадження дієвих механізмів ліквідації діючих корупційних схем та запобігання виникненню нових
 • впровадження нової систему організації охорони і захисту лісів;
 • сприяти активізування роботи з відтворення лісів, у тому числі збільшення їх площ, залісення не придатних для господарського використання угідь, прибережних смуг водойм, створення економічних стимулів щодо розширеного відтворення лісів та підвищення ефективності лісогосподарської діяльності;
 • захист людського здоров’я і якості життя;
 • сприяння удосконалення системи державного природоохоронного контролю та моніторингу стану навколишнього природного середовища;
 • сприяння запровадження з урахуванням європейського досвіду нових підходів щодо здійснення державного природоохоронного контролю та моніторингу, а також посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • сприяння проведення комплексних заходів щодо розвитку лісового господарства, підвищення екологічного та економічного потенціалу лісів, а також охорони, захисту та відтворення лісових насаджень;
 • сприяти забезпеченню розроблення регіональних програм щодо здійснення розчистки та регулювання русел річок, насамперед річок Карпатського регіону, поліпшення екологічного стану водних об’єктів з метою забезпечення захисту громадян, населених пунктів від шкідливої дії вод, а також підтримання стабільності русел річок;

Об’єднання “Екологічна Ліга України”  у своїй діяльності дотримуються 17 Цілей в галузі сталого розвитку (ЦСР-2030), Паризької угоди про зміну клімату, укладеної в 2015 році, принципам Декларації Конференції Організації Об’єднаних Націй з проблем навколишнього середовища, прийнятої в Стокгольмі в 1972 році, включаючи, але не обмежуючись наступними Принципами:

 • Універсальність – «Людина має основне право на сприятливі умови життя в навколишньому середовищі, якість якої дозволяє вести гідне і процвітаюче життя»;
 • Добровільність – «Внесення свого вкладу в поліпшення екологічної ситуації, без примусу і в умовах прозорості»;
 • Відповідальність – «Кожен несе відповідальність за відновлення і поліпшення екології, збереження природних ресурсів, включаючи повітря, воду, землю, флору і фауну для їх збереження на благо нинішнього і майбутніх поколінь»;
 • Раціональність – «Забезпечення захисту від виснаження невідновних ресурсів за допомогою планування як важливого засобу врегулювання будь-якої невідповідності між потребами розвитку і охорони навколишнього середовища»;
 • Поінформованість – «Навчання та ознайомлення підростаючого покоління, а також дорослих, екологічної грамотності, як вкрай основи для майбутнього розвитку»;
 • Відкритість – «Реалізація права громадян на доступ до суспільно значимої екологічної інформації має першорядне значення»;
 • Прогресивність – «Наука і техніка, вносячи свій внесок в соціально-економічний розвиток, повинні бути використані з метою визначення та запобігання випадків нанесення шкоди навколишньому середовищу і боротьби з ним, а також для вирішення проблем навколишнього середовища»;
 • Справедливість – «Дотримання балансу інтересів усіх зацікавлених сторін в питаннях розподілу благ і соціально-економічного розвитку».